Přijímací řízení pro cizince postižené válkou na Ukrajině

Podmínky a kritéria přijímacího řízení na FSpS MU pro akademický rok 2022/2023 pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Tyto podmínky jsou vypsány v souladu s § 8 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Přihláška ke studiu může být potvrzena pouze uchazeči, který nejpozději do konce období pro sběr přihlášek doloží, že mu byla na území České republiky udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Умови та критерії процедури прийому в FSpS MU на навчальний рік 2022/2023 для іноземців, яким надано тимчасовий захист відповідно до Закону № 65/2022 Зб.


Ці умови виписані відповідно до ст. 8 Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської Федерації.

Заявка на навчання буде підтверджена лише кандидатові, який не пізніше кінця періоду збору заявок донесе документ,що підтверджує тимчасовий захист на території Чехії відповідно до закону № 65/2022 Sb. про деякі заходи у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ Російської Федерації.

A) Přijímací řízení do Bc. a NMgr. studijních programů v českém jazyce

 Základní informace:

 • sběr přihlášek 15. 4. - 31. 5. 2022, přihláška se podává elektronicky na adrese www.is.muni.cz/prihlaska
 • poplatek za přihlášku 0,- Kč
 • poplatek za ověření vzdělání fakultou 0,- Kč
 • termín přijímací zkoušky 27. – 30. 6. 2022
 • počet přijímaných: do každého studijního plánu max 3 uchazeči.

Kritéria pro přijetí

 • doložení skenu cestovního dokladu s vízovým štítkem získaným v České republice
 • vyplnění motivačního dopisu v českém nebo anglickém jazyce
 • doložení vzdělání
  • úplného středního všeobecného vzdělání (Повна загальна середня освіта (Povna zahaľna serednja osvita) pro bakalářské programy – dokument Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (Svidoctvo pro zdobuťja povnoj zahaľnoj seredno osvita)
  • nebo bakalářského vzdělání – dokument Диплом бакалавра pro navazující magisterské programy (nelze uznat Junior Bachelor)
  • vzdělání může být dle § 8 odst.1 b) zákona č. 67/2022 Sb. nahrazeno čestným prohlášením uchazeče/uchazečky
 • pohovor s uchazečem/uchazečkou
 • Jacikův test

Součástí přijímacího řízení je

 • ověření znalosti českého jazyka - uchazeči budou v rámci přijímacího řízení ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání MU podrobeni rozřazovacímu testu z českého jazyka. Na základě výsledku bude uchazeči/uchazečce nabídnut intenzivní kurz českého jazyka odpovídající úrovně. Přijetí do studijního programu s výukou v českém jazyce není vyloučeno.
 • tělovýchovnělékařská prohlídka

Přijímací řízení probíhá v českém/anglickém/ukrajinském jazyce.

Studium probíhá v českém jazyce.

V přijímacím řízení budou fakultou akceptovány pouze přihlášky uchazečů, kteří prokážou, že splňují kritéria stanovená těmito podmínkami přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu, které nebudou splňovat požadovaná kritéria, nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky a preferencí programů uvedených v motivačním dopisu.

A) Процес прийому до Bc. та NMgr. навчальних програм чеською мовою

 

Основна інформація:

 

 • Збір заявок 15. 4. - 31. 5. 2022, заявка подається в електронному вигляді за адресою www.is.muni.cz/prihlaska
 • Плата за подання заявки 0,- крон
 • Плата за перевірку освіти факультетом 0,- крон
 • Термін вступного іспиту 27. - 30. 6. 2022
 • Кількість прийнятих: до кожного навчального плану максимум 3 претенденти.
Критерії прийому 

 • Додати скан закордонного паспорту з візою отриманою в Чеській республіці
 • Скласти мотиваційного листа чеською або англійською мовами
 • Довідка про освіту
  • Повна середня загальна освіта (Повна загальна середня освіта) для програм бакалаврату – додати документ Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти
  • або ступінь бакалавра – диплом бакалавра для подальших магістерських програм (не може бути визнаний Junior Bachelor)
  • Освіта може бути замінена відповідно до § 8 абз.1 б) Закону № 67/2022 З.з. почесною заявою заявника/заявниці.
 • Співбесіда з претендентом/кандидатом
 • Тест Джекі
Процедурою прийому є

 • Підтвердження знання чешської мови- абітурієнти в рамках процедури прийому у співпраці з Центром мовної освіти з ММУ пройдуть розподільчі тест з чешської мови. На основі результату абітурієнтам буде запропоновано інтензивні курс чеської мови відповідного рівня. Прийом до навчальної програми з навчанням чеською мовою не виключений.
 • Фізкульт.-медичний огляд

Процес прийому здійснюється чеською/англійською/українською мовами.

Навчання ведеться чеською мовою.

У процесі прийому факультетом приймаються лише заявки абітурієнтів, які доведуть, що вони відповідають критеріям, визначеним цими умовами прийому. Заявки на навчання, які не відповідатимуть необхідним критеріям, не будуть включені до процедури прийому.
Прийом заявника вирішується деканом факультету за пропозицією Приймальної комісії, яка рекомендує прийом заявника на підставі порядку результатів вступного іспиту та переваг програм, зазначених у мотиваційному листі.

B) Přijímací řízení do Ph.D. studijních programů v českém a anglickém jazyce

Základní informace:

 • sběr přihlášek 15. 4. - 31. 5. 2022, přihláška se podává elektronicky na adrese www.is.muni.cz/prihlaska
 • poplatek za přihlášku 0,- Kč
 • poplatek za ověření vzdělání fakultou 0,- Kč
 • poplatek za studium v anglickém jazyce 0,- Kč
 • termín přijímací zkoušky 2. polovina června
 • počet přijímaných: max. 2 uchazeči.

Kritéria pro přijetí

 • doložení skenu cestovního dokladu s vízovým štítkem získaným v České republice
 • doložení vzdělání
  • magisterské vzdělání – Master diploma / Диплом магістра
  • vzdělání může být dle § 8 odst.1 b) zákona č. 67/2022 Sb. nahrazeno čestným prohlášením uchazeče/uchazečky

Uchazeči budou primárně přijímáni do anglické formy studia.

Přijímací řízení probíhá v českém/anglickém jazyce.

Ostatní součásti a kritéria přijímací zkoušky zůstávají stejné jako u klasického běhu přijímacího řízení:

1. Přijímací pohovor

Obhajoba předloženého projektu disertační práce – prověření:

 • kvality projektu disertační práce,
 • orientace a znalosti v oboru kinantropologie,
 • připravenosti uchazeče k vědecké práci (schopnost studia odborné literatury, vymezit vědecké problémy, formulovat vědecké otázky a hypotézy, hledat způsoby řešení těchto otázek a ověřování hypotéz, organizovat výzkumné projekty.

2. Zkouška z anglického jazyka

 • Kompetence v anglickém jazyce - porozumění obecnému textu, konverzace o předloženém projektu disertační práce.
 • Porozumění odbornému kinantropologickému textu v anglickém jazyce a schopnost práce s daným textem.

Hodnotící kritéria přijímacího řízení

 1. Zhodnocení kvality projektu disertační práce (0-4 body)
 2. Předpoklady k vědecké práci (0-6 bodů)
 3. Orientace a znalosti v oboru Kinantropologie (0-4 bodů)
 4. Návaznost projektu disertační práce na výzkumný projekt: *
  přímá návaznost na výzkumný projektu řešený/k řešení schválený (2 body)
  návaznost na výzkumný směr dané katedry (1 bod)
  nemá návaznost (0 bodů)
 5. Kompetence v anglickém jazyce (0-3 body)
 6. Porozumění odbornému anglickému textu (0-4 body)
 7. Publikační historie (0-2 body) - dle komplexního posouzení předložených publikačních výstupů komisí. Body se nesčítají, je bodován pouze jeden nejvýznamnější výsledek.

*Návaznost tématu disertační práce na konkrétní projekt FSpS je nutné písemně doložit výpisem z aplikace ISEP MU podepsaným hlavním řešitelem daného projektu a vyjádřením hlavního řešitele k zapojení uchazeče.

Celkový možný počet bodů: 25

Pro splnění kritérií přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout minimálně 15 bodů.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis
 • doklad o praxi uvedené v životopise
 • přehled publikovaných odborných prací
 • projekt disertační práce
 • vyjádření potenciálního školitele (profesor, docent, odborník schválený VR) včetně souhlasu s případným vedením uchazeče a podpisu
 • vyjádření hlavního řešitele projektu k uváděné návaznosti tématu DP a plánovaného zapojení uchazeče do projektu – v případě uvedené návaznosti tématu DP na konkrétní projekt FSpS

Požadavky na projekt disertační práce

Projekt disertační práce má ukázat, že uchazeč má hlubší vědomosti o zvolené problematice, o základní literatuře z této oblasti, a že dokáže o problematice diskutovat. Předložený projekt by měl obsahovat tyto části:

 • Údaje o uchazeči
 • Téma disertační práce
 • Jméno školitele a jeho písemné vyjádření včetně souhlasu
 • Stručný úvod do problematiky
 • Cíl projektu – vědecká otázka
 • Hypotézy
 • Metodika – předpokládaný výzkumný soubor, použité metody, způsob zpracování dat
 • Ostatní – plán výzkumu, řešení finančních a etických aspektů apod.
 • Základní literatura
 • Rozsah projektu: 3–5 stran A4

 

B) Процес прийому до Ph.D. навчальних програм чеською та англійською мовами


Основна інформація:

 • Збір заявок 15. 4. - 31. 5. 2022, заявка подається в електронному вигляді за адресою www.is.muni.cz/prihlaska
 • Плата за заявку 0,- крон
 • Плата за перевірку освіти факультетом 0,- крон
 • Плата за навчання англійською мовою 0,- крон
 • Термін вступного іспиту 2-а половина червня
 • Кількість прийнятих: макс. 2 претендентів.

Критерії прийому

 • Додати скан закордонного паспорту з візою отриманою в Чеській республіці
 • Довідка про освіту
  • Магістерська освіта – магістр диплома / Диплом магістра
  • Освіта може бути замінена відповідно до § 8 абз.1 б) Закону № 67/2022 З.з. почесною заявою заявника/заявниці.

Кандидати в першу чергу будуть допущені до англійської форми навчання.

Процес прийому здійснюється чеською/англійською мовами.
Інші компоненти та критерії вступного іспиту залишаються такими ж, як і для класичного курсу прийому:


1. Вступна співбесіда

Захист поданого проекту дисертації – перевірка:

 • якість проекту дисертації,
 • орієнтація і знання в галузі кінантропології,
 • готовності кандидата до наукової роботи (вміння працювати з науковою літературою, окреслювати межі наукових проблем, формулювати наукові питання та гіпотези, шукати шляхи вирішення цих питань та перевірки гіпотез, організовувати дослідницькі проекти.

2. Іспит з англійської мови

 • Компетентність в англійській мові- розуміння загального тексту, розмови про представлений проект дисертації.
 • Розуміння професійного кінантропологічного тексту англійською мовою та вміння працювати з даним текстом.

Критерії оцінки процедури прийому

 1. Оцінка якості проекту дисертації (0-4 бали)
 2. Передумови для наукової роботи (0-6 балів)
 3. Орієнтація та знання в галузі Кінантропології (0-4 бали)
 4. Спрямованість проекту дисертації на дослідницький проект: *
  Прямий зв'язок з науково-дослідним проектом, що розглядається/схвалене рішення (2 бали)
  Спираючись на напрямок досліджень кафедри (1 бал)
  не має послідовності (0 балів)
 5. Компетенція англійською мовою (0-3 бали)
 6. Розуміння професійного англійського тексту (0-4 бали)
 7. Публікаційна історія (0-2 бали) - за всебічною оцінкою представлених видавничих виходів комісій. Бали не нараховуються, зараховується лише один найважливіший результат.

*Пов'язаність теми дисертації до конкретного проекту FSpS необхідно документально підтвердити випискою із заявки ISEP MU за підписом головного виконавця даного проекту та висловленням головного рішення про залучення заявника.

Загальна кількість балів: 25

Для виконання критеріїв прийому заявник повинен набрати не менше 15 балів.

Обов'язкові додатки до заявки:

 • Структурована біографія
 • Документ про практику, наведений у резюме
 • Огляд опублікованих професійних робіт
 • Проект дисертації
 • висловлювання потенційного керівника (професора, доцента, експерта, затвердженого ВР), включаючи згоду з можливим керівництвом кандидата та підписання
 • Заява головного виконавця проекту щодо зазначеної послідовності теми ДП та запланованого залучення кандидата до проекту – у разі вказаної послідовності теми ДП до конкретного проекту FSpS

Вимоги до проекту дисертації

Проект дисертації має показати, що кандидат має глибші знання про вибрану проблематику, основну літературу з цієї області, і що він може обговорювати питання. Представлений проект повинен містити такі розділи:

 • Дані про претендента
 • Тема дисертації
 • Ім'я керівника та його письмове висловлювання, включаючи згоду
 • Короткий вступ до проблеми
 • Мета проекту - наукове питання
 • Гіпотези
 • Методологія - очікувана основа дослідження, використані методи, спосіб обробки даних
 • Інші – план досліджень, вирішення фінансових і етичних аспектів тощо.
 • Основна література
 • Обсяг проекту: 3-5 сторінок А4

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info